Regulamin Projektu Quality Salon 2019 (Archiwalny)

7.marketing > Regulamin Projektu Quality Salon 2019 (Archiwalny)

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady realizacji „Projektu Quality Salon” (zwanego dalej „Projektem” lub „Programem”), w tym zasady korzystania z produktów i usług udostępnianych Uczestnikom odpłatnie po wykupieniu Pakietu partnerskiego (zwanego również Pakietem publikacyjnym) oraz dodatków i modułów.
1.2 Administratorem „Projektu Quality Salon” jest 7.marketing sp. z o.o. (ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa), NIP: 5252775542, REGON: 382151450, KRS: 0000764465, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5500,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.
1.3 Administrator ma prawo do zbywania lub cedowania swoich uprawnień, w tym obsługi finansowej uczestników, np. wystawiania faktur VAT bez dodatkowej zgody uczestników Projektu, przez inne podmioty zwane Koordynatorami z zastrzeżeniem iż mogą to być jedynie podmioty zależne, a ww. faktury dotyczą już złożonych i aktywnych zamówień.
1.4 Wszelkie kwestie dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych oraz RODO reguluje Polityka prywatności.

2. Publikowanie

2.1 Uczestnik Projektu ma prawo do publikowania na blogu wybranego serwisu, w zakresie tematycznym serwisu oraz określonym przywilejami wynikającymi z posiadanego pakietu publikacyjnego lub delegowanych przez Administratora uprawnień.
2.2 Uczestnik Projektu ma prawo do zamieszczania publikacji wyłącznie w imieniu Klienta, którego reprezentuje, a który jest nabywcą danego Pakietu publikacyjnego, co nie wyklucza iż np. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może to być ta sama osoba.
2.3 Kategorie w jakich Uczestnik Projektu może publikować na blogu danego serwisu są określane przez dany serwis.
2.4 Uczestnik Projektu nie ma prawa publikowania w kategoriach firmowych (za wyjątkiem kategorii dotyczącej jego marki lub marki reprezentowanego przez niego Klienta) oraz w kategorii „Polecamy”, która to kategoria jest kategorią administracyjną, służącą do filtrowania i wyróżniania postów w menu strony.
2.5 Administrator może na wniosek Uczestników Projektu tworzyć nowe kategorie, o ile ich utworzenie jest uzasadnione lub kilkukrotnie zgłaszane przez wielu Uczestników Projektu.
2.6 Administrator może tworzyć kategorie firmowe, zawierające w sobie nazwę firmy (np. Firma sp. z o.o.). Koszty tworzenia kategorii firmowych zostały określone we właściwych formularzach.
2.7 Uczestnik Projektu może tworzyć dowolne „tagi”, lecz w pierwszej kolejności powinien uwzględnić czy dany tag już istnieje, nie powinien powielać tagów i nie tworzyć tagów wielowyrazowych, gdyż zalecane konstrukcje tagów obejmują co najwyżej wyrażenia trzywyrazowe. Preferowane są tagi jednowyrazowe i pisane małą literą.
2.8 Administrator może wstrzymać publikację lub ją wycofać (na określony czas, lecz ze wskazaniem takiego okresu lub na stałe) jeżeli dana publikacja:

 • zawiera błędy językowe;
 • zawiera treści nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
 • zawiera treści naruszające prawo, prawa autorskie lub dobra osobiste;
 • godzi w dobre imię Uczestników Projektu, Klientów, Administratora lub opublikowaną ją w złej wierze;
 • narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Polityki prywatności.

2.9 Wstrzymanie lub wycofanie publikacji określone w pkt. 2.8 nie może rodzić wobec Administratora żadnych roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych ze strony Uczestnika Projektu, Klienta, Partnera lub osób trzecich.
2.10 Wyłącznie Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność prawną za Wpisy przez siebie publikowane (także będące pracami zbiorowymi), w tym za naruszenie praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).
2.11 Administrator ma prawo do nieograniczonego rozporządzania opublikowanym w serwisie przez Uczestnik Projektu Wpisem, zarówno w celach promocyjnych jak i dotyczących działań SEO.
2.12 Administrator zapewnia SEO dla każdego Wpisu opublikowanego przez Uczestników Projektu w Serwisie, realizując usługę w trybie 7/365 (co 7 dni, 365 dni w roku).
2.13 Administrator udostępnia propagację każdego Wpisu w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr) oraz w kanale RSS Serwisu.
2.14 Propagacja, o której jest mowa w pkt. 2.13 może mieć charakter zautomatyzowany lub może być realizowana indywidualnie przez każdego z Uczestników Projektu. W tym ostatnim przypadku Administrator nie może zapewnić ciągłości propagacji, jej stałości lub periodyczności.
2.15 Z tytuły publikacji Wpisu, jego dystrybucji, redystrybucji lub powielania Uczestnik Projektu, Klient, Partner a tym bardziej osoby trzecie nie mogą od Administratora żądać zapłaty, gratyfikacji, rekompensaty lub odszkodowania.
2.16 Administrator ma prawo do rozporządzania Wpisem także po rezygnacji lub usunięciu Konta przez Uczestnika Projektu, pozostawiając informacje o źródle i autorstwie Wpisu, lecz na pisemne żądanie Uczestnika Projektu jest zobowiązany ww. Wpis usnąć, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy.
2.17 Skrócone zasady opisano na stronie formularza rejestracyjnego w polu 5 prostych zasad dotyczących programu.

3. Odnowienia pakietów

3.1 W przypadku braku rezygnacji Uczestnika Projektu na co najmniej 14 dni przez upływem ważność danego pakietu uznaje się umowę za przedłużoną za zgodą stron oraz na tych samych zasadach, a Administrator lub Koordynator ma prawo do wystawienia stosownej faktury VAT bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Uczestnika Projektu, a tym samym Klienta lub Partnera, którego Uczestnik Projektu reprezentuje.
3.2 Faktura określona w pkt. 3.1 jest wystawiana przez Administratora w ciągu 14 dni po upływie terminu określonego w pkt 3.1, z zaznaczeniem iż termin ww. nie przedłuża ważności pakietu.
3.3 Uczestnik Projektu, a tym samym Klient lub Partner ma prawo do złożenia rezygnacji także po otrzymaniu ww. faktury VAT, lecz płatność wynikająca z dokumentu sprzedaży jest wymagalna i nie może być objęta procedurą rezygnacyjną.
3.4 Administrator zachowuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany oferty o ile jest ona korzystniejsza dla Klientów lub Partnerów. Zmiana oferty, jej aktualizacja, upgrade itp. nie zmienia wysokości opłat za Pakiety publikacyjne w przypadku umów już zawartych.
3.5 Zapisy powyższe nie dotyczą pozostałych usług, opcji i modułów, w tym modułów reklamowych, które wygasają samoistnie, a ich odnowienie lub prolongata wymagają złożenia kolejnego zamówienia przez Uczestnik Projektu.
3.6 Rezygnacje o których mowa w pkt. 3.1 są składane drogą mailową z zastrzeżeniem, iż wiadomość o rezygnacji musi zawierać w tytule wiadomości informację „Rezygnacja”, a sama treść rezygnacji musi być jednoznaczna, tj. nie może być w trybie przypuszczającym, lecz musi zawierać jednoznaczne potwierdzenie rezygnacji i musi być złożona przez uprawnioną do tego osobę, np. wymienioną w KRS (zarząd, prokura samoistna).

4. Rodzaje pakietów

4.1 Administrator oferuje następujące pakiety partnerskie, których koszt wynosi 12 zł netto:

 • Pakiet Partnerski Quality Salon 1
  Pakiet oferuje możliwość publikowania w 1 serwisie tematycznym wskazanym przez Administratora
 • Pakiet Partnerski Quality Salon 2
  Pakiet oferuje możliwość publikowania w 2 serwisach tematycznych wskazanych przez Administratora
 • Pakiet Partnerski Quality Salon 3
  Pakiet oferuje możliwość publikowania w 3 serwisach tematycznych wskazanych przez Administratora
 • Pakiet Partnerski Quality Salon 4
  Pakiet oferuje możliwość publikowania w 4 serwisach tematycznych wskazanych przez Administratora

4.2 Koszty aktywacji każdego pakietu na 12 miesięcy wynoszą:

 • Pakiet Partnerski Quality Salon 1 – 360 zł netto;
  Minimalny koszt po rabacie okresowym: 160 zł
 • Pakiet Partnerski Quality Salon 2 – 600 zł netto;
  Minimalny koszt po rabacie okresowym: 300 zł
 • Pakiet Partnerski Quality Salon 3 – 1200 zł netto;
  Minimalny koszt po rabacie okresowym: 360 zł
 • Pakiet Partnerski Quality Salon 4 – 1600 zł netto.
  Minimalny koszt po rabacie okresowym: 800 zł

5. Postanowienia końcowe

5.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
5.2 Klient, a tym samy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu, a w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość tych stron lub ich elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5.3 Akceptacja niniejszego Regulaminu nie zwalnia Uczestnika Projektu z konieczności akceptacji innych zasad, polityk lub regulaminów dostępnych w poszczególnych serwisach z których Uczestnik Projektu będzie korzystał w ramach wybranego Pakietu publikacyjnego, subskrypcji lub uzyskanych uprawnień.
5.4 Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub Formularzu aktualizacyjnym adres email Uczestnika Projektu oraz następujący adres Administratora: biuro@7marketing.pl.
5.5 Dokumenty, w tym faktury VAT są przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) lub udostępniane do pobrania w formacie PDF. W przypadku żądania przesłania dokumentów lub ich duplikatów drogą pocztową Administrator ma prawo do obciążenia Uczestnika Projektu kosztami ww. przesyłki.
5.6 Wszelkie koszty, w tym koszty Pakietów publikacyjnych są wyrażone w kwotach netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.
5.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zapytania, maile lub treści pochodzące od osób trzecich, w tym Uczestników Projektu, w szczególności za treści reklamowe, ofertowe lub promocyjne, które są kierowane na ogólnodostępne adresy lub wykorzystują ogólnodostępne dane kontaktowe, lecz bez wiedzy i zgody Administratora zostały pozyskane z Serwisu i są rzekomo wysyłane w jego imieniu;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, hostingu lub innymi zdarzeniami i/lub okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 • korzyści utracone przez Klienta, Partnera lub Uczestnika Projektu w związku z niekorzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z produktów określonych w Regulaminie;
 • niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności jeżeli jest to spowodowane działaniami lub brakiem działań osób trzecich (np. dostawców, operatorów, developerów) lub innych serwisów (np. Facebook, Twitter);
 • szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniem działań po stronie Uczestnika Projektu, w tym Klienta lub Partnera, a w szczególności za korzystanie z produktów, w tym Pakietów publikacyjnych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami Regulaminu;
 • szkody wynikające z podania nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

5.8 Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Administratora: biuro@7marketing.pl lub poprzez Formularz reklamacyjny, udostępniony na stronie poszczególnych formularzy (widocznych dla zalogowanych Uczestników Projektu).
5.9 Reklamacje kierowane do Administratora bez wyraźnego uzasadnienia lub mające charakter spamu, a także kierowane przez niezarejestrowanych Uczestników Projektu lub z adresów email niezarejestrowanych w bazie Uczestników Projektu, będą pozostawały bez odpowiedzi.
5.10 Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi na żądanie reklamacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w ww. terminie, uważa się, że żądanie Uczestnika Projektu reprezentującego Klienta lub Partnera uznał za uzasadnione.
5.11 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, aktualizacji lub korekt Regulaminu.
5.12 Znaki graficzne Klientów i Partnerów, ich reklamy, publikacje oraz inne źródła informacji o Klientach lub Partnerach mogą być wykorzystywane przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne do celów wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celów niezbędnych do realizacji zawartej umowy, narzuconych na Administratora obowiązków, zobowiązań i przekazanych zleceń (np. dotyczących promocji lub propagacji), bez dodatkowej zgody ww. osób i bez ograniczeń czasowych.
5.13 Uprawnienia określone w pkt 5.12 mogą zostać ograniczone lub cofnięte pisemnym oświadczeniem Klienta lub Partnera, z zachowaniem półrocznego okresu karencyjnego, liczonego od dnia otrzymania stosownego pisma przez Administratora.
5.14 Administrator ma prawo do korzystania z publicznie dostępnych danych (imiona i nazwiska, numery telefonów itp.), informacji, zdjęć, filmów oraz plików udostępnianych na otwartych stronach internetowych Klienta lub Partnera bez dodatkowej zgody z jego strony, z zastrzeżeniem że działania te będą wynikały z niniejszego Regulaminu, zawartej umowy, a także wypełnionego formularza bądź otrzymanego zlecenia.